Sheikh Hasina Hall

Dr. Rehana Parvin

Dr. Rehana Parvin

Provost
Email: rehanadu@yahoo.com

Sonia Khan Sony

Sonia Khan Sony

House Tutor
Email: soni.khan02@gmail.com

Rabeya Sultana Lata

Rabeya Sultana Lata

House Tutor
Email: lata1306@gmail.com

Morioum Hasna

Morioum Hasna

House Tutor
Email: morioum11@gmail.com

Farjana Afroz

Farjana Afroz

Asstt. House Tutor
Email: farjanasocdu2015@gmail.com

Rani Sultana

Rani Sultana

Asstt. House Tutor
Email:rani.sultana1992@gmail.com

Tumpa Saha

Tumpa Saha

Asstt. House Tutor
Email: iamsahatumpa05@yahoo.com

Chitra Debi Mondal

Chitra Debi Mondal

Assistant Registrar
Email: chitramondal7@gmail.com

 Md. Abdur Rahman Khan

Md. Abdur Rahman Khan

Administrative officer

Back