Department of Law

No Photo

Md. Sadekur Rahman

Chairman
Assistant Professor
Cellphone: 01710533919 Email: sadek_bu@yahoo.com

Supravat Halder

Supravat Halder

Assistant Professor
Cellphone: +8801722431995 Email: haldersupravat@gmail.com

No Photo

Sarder Kaisar Ahmed

Assistant Professor (On Study Leave)
Cellphone: 01712249796 Email: sar_joy06@yahoo.com

No Photo

Camellia Khan

Assistant Professor
Cellphone: 01712636122 Email: c_klan6361@yahoo.com

  Sultana Jahan

Sultana Jahan

Assistant Professor
Cellphone: 01845905048 Email: sjs_8880@yahoo.com

Back