Office of the Registrar

Supravat Halder

Supravat Halder

Registrar (Acting)
Email: registrar@bu.ac.bd

 Md. Bahauddin Golap

Md. Bahauddin Golap

Deputy Registrar
Email: b_golap@yahoo.com

 Khan Sanjiya Sultana

Khan Sanjiya Sultana

Assistant Registrar
Email: khansanjiya.bu@gmail.com

 Md. Milan

Md. Milan

Assistant Registrar
Email: mdmilan.bu@gmail.com

 Tamanna Sharmin

Tamanna Sharmin

Assistant Registrar
Email: bu.sharmin@gmail.com

 Md. Solayman Khan

Md. Solayman Khan

Assistant Registrar
Email: skhan.bu@gmail.com

 Dr. Mosa. Sanzida Sultana

Dr. Mosa. Sanzida Sultana

Assistant Registrar
Email: sanzida_sultana@yahoo.com

  Jenea Khan Jhenuk

Jenea Khan Jhenuk

Assistant Registrar
Email: jiniakhan42@gmail.com

  Md. Soeb

Md. Soeb

Assistant Registrar
Email: mshoaib@bu.ac.bd

 Tousiq Ahmed Rahat

Tousiq Ahmed (Rahat)

Assistant Registrar
Central Store
Email: tousiqahmed2@gmail.com

 Habibur Rahman

Habibur Rahman

Assistant Registrar
Email: habibur01031991@gmail.com

 Sayed Azmir Alam Nisar

Sayed Azmir Alam Nisar

Section Officer
Email: syednisar.bu22@gmail.com

 K. M. Sanower Perviz Liton

K. M. Sanower Perviz Liton

Security Officer
Email: busanower@gmail.com

Md. Syduzzaman

Md. Syduzzaman

Estate Officer
Email: syduzzamanbu2041@gmail.com

Md. Alamgir

Md. Alamgir

Section Officer
Email: ahk11284@gmail.com

Shamima Akter

Shamima Akter

Administrative Officer
Email: bushamima@gmail.com

 Md. Sayful Alam

Md. Sayful Alam

Administrative Officer
Email: sayful_bu@yahoo.com

 Md. Aminul Islam Talukdar

Md. Aminul Islam Talukdar

Administrative officer
Email: aminul.islam.bu007@gmail.com

 Md. Jahangir Alam Rahat

Md. Jahangir Alam Rahat

Assistant Store Officer
Email: krahat440@gmail.com

 K. M. Saiful Islam

K. M. Saiful Islam

Administrative Officer
Email: khansaiful777@gmail.com

Sumi Singha

Sumi Singha

Administrative Officer
Email: sumi.com.bu@gmail.com

 Md. Abdul Baten

Md. Abdul Baten

Administrative Officer
Email: abdulbaten1@gmail.com

 Md. Mahmudul Hasan

Md. Mahmudul Hasan

Assistant Store Officer
Email: labluburum@gmail.com

 Md. Mizanur Rahman Khan

Md. Mizanur Rahman Khan

Administrative Officer
Email: bumizan83@gmail.com

Back